AVG Privacy verklaring

Privacyverklaring R. van Tilburg

Over R. van Tilburg BV

Wij zijn producent/adviseur op het gebied van houten gevelelementen voor zien van glas ramen deuren en/of panelen.

Voor onze dienstverlening maken wij gebruik van persoonsgegevens. Daarbij werken wij ook samen met andere organisaties en bedrijven, zoals glasleveranciers, deurenleverancies, en andere bouwgerelateerde leveranciers en/of bedrijven. De persoonsgevegens die wij van u verwerken zijn onder andere: NAW gegevens (Naam, adres, woonplaats) Telefoonnummers, emailadressen en indien nodig foto’s van de locatie waar onze gevelelementen/producten zich bevinden of gaan bevinden.

van Tilburg respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens ion overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking van uw gegevens

Voor onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens (dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon). Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van onder andere:

 • Het leveren/aanbrengen van de gevraagde diensten/producten
 • Het adviseren en bemiddelen bij het tot stand brengen van houten gevelelementen (kozijnen)
 • Uitbrengen van offertes of productinformatie
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten of producten
 • Afhandelen van uw betaling
 • Klachtenbehandeling
 • Het communiceren met onze relaties
 • Het voorkomen van fraude jegens financiele instellingen en of belastingdienst (denk aan witwassen).
 • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen. (belastingaangifte)

Wij zullen alleen de voor onze dienstverlening noodzakelijke gegevens verwerken. Indien bepaalde gegevens niet worden verstrekt, kan dat met zich meebrengen dat het niet mogelijk zal zijn gevraagde diensten te leveren.

De informatie kan worden opgeslagen op interne als externe systemen. Door middel van die systemen hebben de betrokken medewerkers van R. van Tilburg toegang tot deze gegevens en mogen zij die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor R. van Tilburg de gegevens verwerkt.

Juistheid van de gegevens

Voor het correct uitvoeren van onze dienstverlening vertrouwen op de juistheid van de ons bekende gegevens. U dient ons dan ook te informeren over wijzigingen in uw gegevens.

Het gebruik van onze website (www.vantilburg-kozijnen.nl)

van Tilburg heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek en gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens R. van Tilburg van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen derde partijen ingeschakeld worden. Uw gegevens kunnen dan verstrekt worden aan:

*aannemers, klusbedrijven en dergelijke

*glasleveranciers, transportbedrijven,   

*schilders en dergelijke

*overheidsinstanties (denk aan evt.subsidies)

Op onze website zijn social media buttons en links opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerder van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op de buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerder van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer: wij zien hiervoor dan ook niet aansprakelijk.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Dit geldt ook voor de door ons vernoemde websites op onze website (www.vantilburg-kozijnen.nl).  We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden uw aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat uw van deze websites gebruik maakt.

Wat zijn uw rechten?

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van u mogen ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen:

 • u mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben.
 • Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen.
 • Indien U niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek, met inachtneming van eventuele gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf die zich tegen verwijdering van uw gegevens verzetten.
 • Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard – indien mogelijk – voldoen.
 • Indien wij van derden persoonlijke informatie van u ontvangen, dan informeren wij u desgevraagd over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Social media

Wij behouden ons het recht voor om smadelijke, lasterlijke en onrechtmatige berichten op internet en social media, evenals spam, te verwijderen. Wanneer u besluit te reageren op onze content via social media, dan kunnen wij onderzoek doen naar de afzender. Indien wij in voorkomende gevallen aangifte zouden willen doen, kunnen wij ook voor dat doel onderzoek doen naar de afzender.

Beveiligingsniveau

Wij streven ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen. Wanneer er ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van datalek, heeft R. van Tilburg een procedure voor het juiste wijze melden daarvan.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

Uw mening of klacht

Wij stellen uw mening op prijs. Als u opmerkingen of vragen hebt over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen. Ook wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door R. van Tilburg horen wij dat natuurlijk graag. Wij zijn daarvoor bereikbaar:

Per email: hallo@vantilburg-kozijnen.nl

Per post: R. van Tilburg

                 Putsmolentje 7

                 4641 SK  OSSENDRECHT

Komen we er samen niet uit, dan kunt u eventueel een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteipersoonsgegevens.nl)